ALGEMENE VOORWAARDEN

Verhuurvoorwaarden Gerke’s tenten

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door Gerkes Tenten wordt gesloten. Dit is echter niet van toepassing als beide partijen schriftelijk overeengekomen zijn hiervan af te wijken.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige prestatie dient de huurder Gerkes Tenten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Gerkes Tenten door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen (blijvend dan wel tijdelijk), of niet juist of tijdig kan leveren is Gerkes Tenten niet aansprakelijk. Indien er sprake is van een consumentenkoop is Gerkes Tenten ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk. Er is in ieder geval sprake van overmacht wanneer de omstandigheid die leidt tot de niet-nakoming niet aan Gerkes Tenten kan worden toegerekend.

3. Het is mogelijk om goederen bij Gerkes Tenten te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De klant en Gerkes Tenten sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. De klant dient Gerkes Tenten ten alle tijden schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst die hij met Gerkes Tenten heeft afgesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd.

Deze kosten bedragen:
- 50% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 60 dagen na de annuleringsdatum ligt,
- 80% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 30 dagen van de annuleringsdatum ligt,
- 100% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 1 week van de annuleringsdatum ligt.

4. Het is aan Gerkes Tenten om te bepalen of een gehuurd item wel of niet geleverd wordt aan de hand van bepaalde weersomstandigheden. Dit om risico’s en schade te voorkomen.

5. Terstond na ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen, niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld telefonisch te melden bij Gerkes Tenten. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.

6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerkes Tenten is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren.

7. Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waardoor hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan Gerkes Tenten terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan motoren, zowel direct als indirect o.a. ook als gevolg van te lage netspanning. Ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen, containers, kratten e.d. mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.

8. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor Gerkes Tenten niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zonder bezorgkosten tenzij anders op de offerte vermeld.

9. Betaling dient in beginsel contant te geschieden. Als na schriftelijke toestemming van Gerkes Tenten op rekening wordt gehuurd dienen de nota’s van Gerkes Tenten uiterlijk op de veertiende dag na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege in verzuim zal verkeren en een rente van 8% per maand verschuldigd zal worden. Bij verhuur op langere termijn dient de huur per 4 weken vooruit te worden betaald.
Wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Gerkes Tenten de huurder in een procedure betrekken.
Reclameren op een factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Het is een huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Gerkes Tenten,
facturen met elkaar te verrekenen of op te schorten.

10. Gerkes Tenten is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens Gerkes Tenten gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur van Gerkes Tenten zullen bedienen. De veiligheid is zaak van de huurder zelf.

11. Verankering van tenten geschiedt d.m.v. grondankers die rondom de tent in de grond gedreven worden. Het verwijderen van grondankers, schoren etc. mag alleen door medewerkers van Gerkes Tenten geschieden. Gerkes Tenten kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bestrating, leidingen en/of ondergrond. Gedurende de op- en afbouwwerkzaamheden van tenten mogen er beslist geen andere werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht door derden. Het terrein dient vlak en horizontaal te zijn en onder alle weersomstandigheden bereikbaar te zijn met zwaar verkeer. Eventuele spoorvorming en het herstellen van het terrein vallen ten laste van de huurder.
Gerkes Tenten adviseert de klant de gehuurde goederen tegen brand, storm, diefstal, waardeloos worden, aansprakelijk etc. te verzekeren.
In de periode oktober tot en met maart worden tenten alleen verhuurd indien de huurder het stormrisico voor zijn rekening neemt.
De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed.
De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico’s.
De huurder verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is.
De huurder dient altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen.

12. Indien uit het contract blijkt dat de gehuurde goederen door de huurder vuil zullen worden terug geleverd aan Gerkes Tenten wordt hieronder verstaan dat:
- Glazen, kannen en koppen uitgeveegd en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst dienen te zijn.
- Afval en etensresten zich niet meer tussen, op of in de goederen mogen bevinden.
- Borden, bestek etc. afgeveegd dienen te zijn en per soort gesorteerd.

13. De huurder dient goederen van stof, zeil e.d. goed te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen omdat anders vochtplekken ontstaan die niet meer te verwijderen zijn.

14. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen en vonnis te spreken tenzij de Kantonrechter daartoe bevoegd is.